Čo ma naučili?

1. února 2018 v 22:31 | MaťaaPunk |  Napísal život
Zoznámila som sa s nimi aj úpl­nou ná­ho­dou, no do môjho ži­vota do­kážu dať mnoho vecí. A prečo? Lebo na tomto svete si od­cho­dili o niečo viac kro­kov ako ja.
Zá­leží na tom, že nech sa deje aj čo­koľ­vek, buď som si istá tým, že oni tu budú pre mňa. No ne­zá­leží na tom, aký vy­soký je me­dzi nami všet­kými ve­kový roz­diel.

Lebo..

Nie je ťažké prísť na to, či moje myš­lienky majú hlavu a pätu. A ak sa v tom nájde aj pod­statná myš­lienka, tak o to lep­šie pre mňa.

Keď natrafímna tých správ­nych ľudí, ne­bude až tak ťažké za­čať vní­mať tento svet iným po­hľa­dom. Niečo v mojich myšlienkach bude inak. A ur­čite sa ti to tak pá­či.

Aj keď možno po­lo­vicu dňa pre­žijú tým, že sú za­va­lení prá­cou, ve­dia si za­trie­diť a roz­vr­hnúť svoj voľný čas efek­tívne na celý deň, tak aby som si v ich diári na­šla správne miesto.

Lebo sa tu na­sky­tuje vy­soká prav­de­po­dob­nosť, že nie­čím po­dob­ným si už v ži­vote pre­šli a tým pá­dom aj ve­dia, čo malo byť to správne roz­hod­nu­tie. A ak sa na nich obrátim, ur­čite mi vedia po­ra­diť.

Lebo práve oni mi budú do ži­vota pri­ná­šať nové a o to kraj­šie zá­žitky, pri kto­rých sa ne­bude dať za­bud­núť na ten vše­tok spo­ločne pre­žitý čas. A tie zá­žitky budú stáť za to.

Aj keď možno nie som na ich ve­ko­vej úrovni, ob­čas majú po­cit, že na tej men­tál­nej si ich už dávno pred­behla. A to sa im pá­či.

Ale naj­skôr sa na mňa usmejú a za­čnú sa so mnou roz­prá­vať o všet­kom, a o čom len chcem a potrebuje. Lebo vy­po­čuť si ich je nie­kedy ho­tový bal­zam na dušu.

Lebo pri nich nájdem samú seba a budem ve­dieť, že pre­ko­na­nie tej ur­či­tej vzdia­le­nosti, ktorá je me­dzi nami bude to najkraj­šie, čo budeme môcť uro­biť. Aby sme boli spolu. Lebo sú takí.

Dospelí a rozumní. Presne ako ja.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama